007     วันที่ 8 - 10 กันยายน 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยนายสุเทพ สุขผล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายอภิชาติ ชูศักดิ์เหลือง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปาย และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ดังนี้

 

 

1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

   1)โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรจำนวน 9 ราย ได้รับมอบปัจจัยการผลิตเรียบร้อยแล้ว

   2)กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ เป็นไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูก จำนวน 1 ราย ได้รับไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ รวม 35 ตัว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 โดยเบื้องต้นขอให้เจ้าหน้าที่ประสานขอรับการสนับสนุนการนำไข่เข้าฟักจาก ศบส.แม่ฮ่องสอน หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม เนื่องจากโครงการฯ ไม่มีการสนับสนุนมา

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์)ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม(ค่าวัสดุการเกษตร) จำนวน 10,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการของเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ

3. โครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ มีการปรับสัดส่วนฟาร์มด้านปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลได้เป็นอย่างดี

5. ร่วมหารือเพื่อทำความเข้าใจแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนะนำแนวทางแก้ไขเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5