011    วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.  นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ น.สพ. อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2564 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ด่านกักกันสัตว์น่าน โดยติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในระบบ E-Operation ที่ยังไม่สำเร็จตามเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ และการเน้นย้ำมามาตรการในการเคลื่อนย้ายสัตว์ การตรวจสอบห้องเย็นเก็บซากสุกรเพื่อป้องกันโรคระบาดในสุกร ความก้าวหน้าในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้เกี่ยวข้องและกรมปศุสัตว์ต่อไป

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5