004 วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.  นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ น.สพ.อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์บริการอาหารสัตว์ (Feed Center) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ทีได้ดำเนินการผลิตพืชอาหารสัตว์ และการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน และพะเยา

 

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5