002   วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยนายสุเทพ สุขผล นักวิชาการสัตว์บาลชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม "โครงการรวมพลคน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครื่อข่าย(ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8 " วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อต้องการให้เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับรู้เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบการชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ชุมชน การฝึกอบรมฯในครั้งนี้ มีเกษตรกรเจ้าของศูนย์ ศพก. ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 21 ราย ณ โรงแรมแม่ฮ่องสอนเม้าท์เท่นอินน์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 5