001

คลิปวีดีโอ "โมบายแลป ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์"
จัดทำโดยนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (VET 79)    

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5