003    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งเป็นการตรวจรับรองแบบครบวงจรการผลิต ตั้งแต่ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ (ข้าวโพดอินทรีย์) ระบบการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่อินทรีย์ และระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ (ศูนย์รวบรวมไข่ไก่อินทรีย์) ณ บริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ จำกัด และฟาร์มเครือข่ายบริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ จำกัด อำเภอเวียงเวียงชัย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ภาพ ; นายวิฑูร ชูแก้ว นักวิชาการสัตวบาล
ข่าว : สพ.ญ. ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5