010     วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม ศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่และปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวและอำเภอฝาง บูรณาการติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปางมะโอ และห้วยเป้า อ.เชียงดาว และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง อ.ฝาง เพื่อประเมินความพร้อมของเกษตรกรในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านปศุสัตว์ สามารถกระจายพันธุ์สัตว์ในพื้นที่ ลดการเสี่ยงการนำพันธุ์สัตว์จากพื้นที่อื่นเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ เป็นการป้องกันการระบาดโรคสัตว์ติดต่อรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ในการนี้ได้รับความร่วมจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นอย่างดี

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕