001     วันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต ๕ มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ โดยห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab ออกให้บริการเกษตรกร ณ ที่ตั้งฟาร์มของเกษตรกร และโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ, อำเภอจอมทอง, อำเภอดอยสะเก็ด, อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีการตรวจวิเคราะห์หาสารเบต้าอะโกนิสท์ในปัสสาวะสุกร, ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้นหาเชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา ความชื้นในอาหารสัตว์ รวมทั้งการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินและกลุ่มไนโตรฟูแรน ในอาหารสัตว์ที่ฟาร์มของเกษตรกร ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น อาหารสัตว์ทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และไม่พบการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในทุกตัวอย่าง  

ภาพ ; นายสุมิตร พินเจริญ นักวิชาการสัตวบาล & นายวิฑูร ชูแก้ว นักวิชาการสัตวบาล
ข่าว : สพ.ญ ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕