004     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนสุขภาพสัตว์ โดยนายศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามงานการเลี้ยงแพะชามี่ กับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดงพระพร และติดตามงานด้านสุขภาพสัตว์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้า โดยได้ประชุมหารือในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพสัตว์ วางแผนการจัดโปรแกรมการถ่ายพยาธิ การตรวจรักษาสัตว์ป่วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้านงานผสมเทียม ด้านงานพืชอาหารสัตว์ และการดำเนินการทำมาตรฐานฟาร์ม และตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕