007     วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์  ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน  และแนวทางการเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตเข้า-ผ่าน พื้นที่ปศุสัตว์เขต 5  การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรถขนสุกร การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตเข้าพื้นที่เพื่อเข้าโรงฆ่า  การเก็บตัวอย่างสุกรก่อน,หลังฆ่า และการเก็บตัวอย่างรถขนสุกร  โดยมุ่งเน้นเพื่อให้สถานการณ์การเลี้ยงสุกรของพี่น้องเกษตรกรเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  และมีมาตรการป้องกันโรคที่ดี  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ฯ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย หัวหน้ากลุ่มงานและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 

  

ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5