007     วันที่ 6 มกราคม 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตาม กำกับ ดูแล กิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม และตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ผ่านระบบ Zoom ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผลสามารถดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่กิจกรรม GAP ฟาร์มสุกร และกิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนนไปแล้ว ส่วนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านกิจกรรมฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนนไปแล้วเช่นกัน

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5