008     วันที่ 5 มกราคม 64 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตามข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองการพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) พ.ศ. 2560 ได้มอบหมายให้ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยน.สพ.อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และน.สพ.จำนงค์ สันกว๊าน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย และด่านกักกันสัตว์เชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ตามข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ฯ ประเภทสถานที่เก็บซากสัตว์ เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งผู้ประกอบการมีความประสงค์ยื่นขอรับการตรวจรับรองระบบ e-PP เพื่อเคลื่อนย้ายซากสุกร โค แกะ ไก่ และเป็ด โดยคณะกรรมการได้ตรวจประเมินตามเงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์กำหนด ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองต้องสามารถระบุได้ถึงโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นแหล่งกำเนิดสัตว์ที่จะเคลื่อนย้าย สถานที่เก็บซากสัตว์และยานพาหนะขนส่งซากสัตว์ต้องมีสุขลักษณะการผลิตที่ดี มีการเก็บรักษาซากสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน และแยกการเก็บรักษาจากสินค้าประเภทอื่นๆชัดเจน มีการควบคุมอุณหภูมิ และบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีระบบการจัดการภายในสามารถทวนสอบย้อนกลับได้ มีระบบการเรียกคืนสินค้า มีระบบการฝึกอบรบเกี่ยวกับบุคลากรภายในและมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและการเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยผู้ประกอบการต้องผ่านการอบรมการใช้งานระบบฯ จากกองสารวัตรและกักกัน เท่านั้น ผลจากการตรวจประเมินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้วยดี คณะกรรมการจะเสนอผลการตรวจรับรองให้กองสารวัตรและกักกันพิจารณาออกหนังสือรับรองต่อไป

ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit; e-PP) เป็นระบบที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามขั้นตอนเงื่อนไขและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด สามารถจัดพิมพ์ใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ได้ด้วยตนเอง แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดและการกำกับควบคุมของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะยื่นขอการรับรอง สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง หรือที่กองสารวัตรและกักกัน

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5