004   วันที่ 4 มกราคม 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายดำเนินการ อบรมหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มแพะนม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  เพื่อให้ฟาร์มแพะนมของโครงการฯสามารถพัฒนาฟาร์มให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มแพะนม ต่อไป

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5