014    วันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนสุขภาพสัตว์ โดย น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ในแพะ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ น.สพ.เกียรติภูมิ อุ่นกาศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ และคณะ ในการนี้ได้ตรวจประเมินฟาร์มแพะ จำนวน 21 ราย ซึ่งฟาร์มทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ B ในแพะ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต5 จะดำเนินการออกใบรับรองฯ ต่อไป สำหรับฟาร์มที่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรคจะมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสัตว์ในฟาร์มนั้นๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5