002   วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประสานงาน และบูรณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขต 5

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา มอบเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน) แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ ต. ไหล่น่าน อ. เวียงสา จำนวน 52 ราย ซี่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จาก "พายุซินลากู "
โดยมอบหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน (โควต้าของ สนง.ปศจ. น่าน) จำนวน 4,000 ก.ก. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5