003     วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563 หน่วย HHU แม่โจ้ ร่วมกับส่วนส่งเสริมฯสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด เข้าทำการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องรีดนมและทำการแก้ไขปัญหาระบบรีดนมให้แก่ฟาร์มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด ในพื้นที่ อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม และอำเภอพร้าว โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากทาง อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบนและจากหน่วย HHU ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือปั้มสูญญากาศในฟาร์มมีกำลังไม่เพียงพอหรือมีกำลังไม่สมดุลย์กับจำนวนชุดรีดที่ใช้เนื่องจากอายุการใช้งานส่วนใหญ่มากกว่า 20 ปี และขาดการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทางหน่วยได้ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับฟาร์มที่ต้องมีการซ่อมบำรุงเครื่องรีด ทางสหกรณ์จะเป็นผู้ดำเนินการและจะได้มีการเข้าติดตามผลการดำเนินการร่วมกันในสัปดาห์ถัดไป

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ แม่โจ้ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5