006   วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 กรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการประกวดท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับรางวัล Thailand Rabies Award 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระดับเขต โดยมี

1. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานคณะกรรมการ
2. นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 กรรมการ
3. นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เป็นกรรมการ
4. น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ เลขานุการฯ
พิจารณาคัดเลือก ท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ระดับเทศบาล และระดับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

💥โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตาย ป้องกันได้ด้วยความร่วมมือของเราทุกคน 🙌🏻
******************************* 

  


ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5