006    วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการเก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ” ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ โดยมี น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เป็นประธาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดย น.สพ.สมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และนายอนุชาติ คำมา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

 

  


ภาพ/ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5