001   วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ นำโดย นางสาวศิริวรรณ สันคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ติดตามงานฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร “ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มโคนม” ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP) หรือมาตรฐานฟาร์มผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ สหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบบำบัดของเสียในรูปแบบระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก การดูแลรักษา ข้อควรระวังต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก๊สหุงต้มได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมสันกำแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จำกัด / สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด / สหกรณ์โคนมผาตั้ง จำกัด /สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด และสหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย

  


ภาพ/ข่าว :ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5