004    วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโครงการฯ ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา และข้าราชการหน่วยงานกรมปศุสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย พิธีมอบโค กระบือ จากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 90 ตัว การตรวจสุขภาพ การบำบัดโรคสัตว์ป่วย การผ่าตัดทำหมันสัตว์ การออกหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลิตสัตว์ (HHU) การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ Mobile Lab ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การมอบเสบียงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การฝึกอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ การสาธิตการแปรรูปผลผลิตปศุสัตว์ การจัดแสดงตลาดนัดสินค้าปศุสัตว์

  


ภาพ/ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5