1   วันที่ 19 พ.ค.63 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.5 ออกติดตามงานด้านสัตว์ปีก ในพื้นที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายกิติศักดิ์ มะรินทร์ ปศอ.ฝาง และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติงาน 

การติดตามงานในพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการติดตามตามแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ โดยฟาร์มที่เข้าติดตามเป็นฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ ขนาด 2 โรงเรือน เลี้ยงไก่ 3 สายจำนวน 17,000 ตัว รับลูกไก่มาจากพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ 3 สายกลุ่มนี้ มีจำนวน 11 ฟาร์ม กระจายตัวในพื้นที่จ.ลำปาง 10 ฟาร์ม และอ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1 ฟาร์ม เป็นการเลี้ยงแบบประกันราคากับบริษัท โดยส่งขายให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง

 

  


ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5