1    วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ในฐานะประธานกรรมการตามข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองการพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) พ.ศ. 2560 มอบหมายให้ น.สพ.มนตรี นวมจิตต์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ น.สพ.อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และสพ.ญ. ธันยมัย บัววิรัตน์เลิศ นายสัตวแพทย์ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยน.สพ. พูนศักดิ์ นาวาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ น.สพ.มงคล ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และนายสุรชัย พรหมมา ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับรองฯ ตรวจรับรองฯเพื่อพิจารณามอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ประเภทซาก โค เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดสันกำแพง) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยในการตรวจประเมินครั้งนี้ปศุสัตว์เขต 5 ได้ให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ป่าตึง ร่วมสังเกตุการตรวจรับรองฯ เพื่อสร้างสมประสบการณ์การทำงานด้วย 

การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) เป็นระบบที่กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามขั้นตอนเงื่อนไขและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด สามารถจัดพิมพ์ใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) (แบบ ร.4/1) ได้ด้วยตนเอง โดยในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 มีผู้ประกอบการที่ยื่นขอการรับรอง และผ่านการตรวจได้รับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบฯดังกล่าว จำนวน 5 แห่ง ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง หรือสำนักงานปศุสัตว์เขต ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

  

ภาพ : ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ และส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5