1070463    วันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ และตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลปริมาณการรวบรวมน้ำนมดิบ การจัดจำหน่าย ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมฯ ,บริษัทแปรรูปน้ำนม และเก็บตัวอย่างน้ำนม เพื่อส่งตรวจคุณภาพของน้ำนมดิบทางห้องปฏิบัติการ จากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จำนวน 37 ศูนย์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จำนวน 5 โรงงาน ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5