1010463    วันที่ 1 เมษายน 2563 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย คำดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายนรินทร์ คำตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับ นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และนายอนุชาติ คำมา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือกับประธานและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาที่พบคือ เครื่องจักรไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต และการผลิตนมพาณิชย์ไม่เต็มที่ โดยให้คำแนะนำให้ช่างมาดำเนินการซ่อมบำรุงและผลิตนมพาณิชย์เพิ่ม รวมทั้ง รณรงค์การบริโภคนมให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการแบ่งเบาผลกระทบของสหกรณ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น

 

 

 

  

ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5