1250263   วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2563 กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์ นายธีรวิทย์ ขาวบุพผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ น.สพ.สราวุธ ฉายประสาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ น.สพ.พูนศักดิ์ นาวาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ นายประเสริฐ เสทธะยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ทรงมีพระราชประสงค์ให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอลให้แก่ราษฎรต่อไป โดยรัฐบาลประเทศบังกลาเทศได้น้อมเกล้าฯ ถวายแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน 3 ตัว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว และนำมาเลี้ยงในโครงการฯอธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าถวายรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ดังนี้

- จำนวนแพะในโครงการฯปี 2562จำนวนแพะทั้งหมด 513ตัว แพะเพศผู้ จำนวน 225 ตัว แพะเพศเมีย จำนวน 288 ตัว แพะตายสะสมจำนวน 67 ตัว เกิดจาก พยาธิ,ท้องเสีย,ป่วยตาย ตามปกติการตรวจสุขภาพแพะ ผลตรวจพบแพะร่วมฝูงมีภาวะเยื่อเมือกซีดจางรัอยละ80เก็บตัวอย่างอุจจาระจำนวน42 ตัวอย่างและตัวอย่างเลือด 25ตัวอย่าง
ณ มูลนิธิชัยพัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย