3140263   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ โดยการสนับสนุนของ “บมจ. ซีพีเอฟ สาขาแพร่” ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มสุกร ให้แก่เกษตรเครือข่าย ณ ห้องประชุมบริษัทฯ และอบรมหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคนม ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์โคนมแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เพื่อยกระดับฟาร์มสุกร และโคนมในพื้นที่จังหวัดแพร่ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ต่อไป

 

 

 

ภาพ : นายสุมิตร พินเจริญ/นายวิฑูร ชูแก้ว นักวิชาการสัตวบาล
ข่าว : น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ