13012563   วันที่ 13 มกราคม 2563 คณะกรรมการจากกรมปศุสัตว์ และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เข้าตรวจสอบและประเมินผลรอบสุดท้าย "ฟาร์มโคนมเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ปี 2562" โดยเข้าพื้นที่ อิมม์ฟาร์ม อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และ ฟ้าสนั่นฟาร์ม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อประเมินจัดลำดับที่จะเข้ารับรางวัลในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดย ท่านปศุสัตว์เขต 5 (นายธีระ อนันต์วรปัญญา) มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายสุเทพ สุขผล นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) และปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้