14112562   วันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ให้เดินทางไปราชการเพื่อตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ประเภทเลือดโคป่น และพลาสมาผงจากโค เพื่อการนำเข้าราชอาณาจักร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ของไทย ที่มีการขยายตัวของการผลิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยง โดยปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออกได้เป็นอันดับที่ 6 ของโลก จากความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตของไทย

 

 


ภาพ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
ข่าว : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5