128102562  วันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่นและอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต นำโดยนายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประธานกรรมการฯ ออกประเมิน นายธมล จีนามูล อำเภอแม่พริก อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดลำปาง และนางสาวชุลีกร มูลมา อำเภอเถิน เกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดลำปาง เพื่อรวบรวมผลส่งกรมปศุสัตว์ต่อไป

  

 

 

 


ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5