121102562  วันที่ 21 ตุลาคม 2562  เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ให้เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนรอบปี 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม และผู้แทนจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ด้านการเกษตรได้บรรจุผึ้ง และโคนม เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาพัฒนาในแผนปี 64 ต่อไป