217102562    “ปศุสัตว์เขต 5 ติดตามการใช้ระบบรายงานการกระจายลูกไก่ไข่ผ่านระบบออนไลน์” นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการติดตามการอนุญาตนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ การปลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ และการรายงานข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูล ของบริษัท อาร์พีเอ็ม ฟาร์มแอนด์ฟีดส์ และบริษัทฟาร์มสัตว์ปีกล้านนา จำกัด ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 

 

ภาพ : นายวิฑูร ชูแก้ว นักวิชาการสัตวบาล
ข่าว : น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ