216102562 “ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ใน แพะ-แกะ ระดับ A” 16 ตุลาคม 2562 น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ A ของนายพิสิษฐ์ เขื่อนข่าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง ซึ่งฟาร์มดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฟาร์มปลอดโรคของกรมปศุสัตว์ และผ่านการตรวจประเมิน โดยจะดำเนินการส่งเอกสารเพื่อออกใบรับรองฯให้กรมปศุสัตว์ต่อไป