103102562  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันต์วรปัญา ปศุสัตว์เขต 5 ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแผนการตรวจนับปริมาณนม UHT ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมี นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ผู้แทนจากด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่
ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่วน/ฝ่าย ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5
รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย