205102562

   วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ศราวุธ เขียวศรี เป็นประธานการประชุมแนวทางการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ จากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกรที่มีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน อยู่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อบ้านประกอบทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งทั้งสองประเทศ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือOIE ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีการระบาดของโรคโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปัจจุบันยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 มีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริการในสุกร เข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้นผ่านตามแนวชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศทั้ง 2
นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 จึงกำหนดให้จัดประชุมฯ ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ทั้ง 8 จังหวัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ทั้ง 8 จังหวัด เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข้งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกรจากประเทศเพื่อบ้านไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5