61005785 1565763040223483 2888776388901339136 n  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาฯลฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบที่ถูกต้อง รวมถึง การเก็บและนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 ราย