25515วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 2562  ณ  ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต   5   วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้  เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนงาน และการบริหารโครงการ งบประมาณฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ปีงบประมาณ 2562 และเพือเร่งรัดให้มีการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ    ในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่า "น้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา" สู่ความยั่งยืน และกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก "หมูดำเชียงใหม่" เพื่อผลิตเนื้อหมูคุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร  ผู้เข้าร่วมการประชุมฯประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง แม่ฮ่องสอน   ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์  ลำปาง  ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์  เชียงใหม่ ตัวแทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ฯ  ตัวแทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ       คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการส่วน/ฝ่ายฯ   สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  รวมทั้งสิ้น  30  คน