19773  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธาน "การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2562" ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานร่วมดำเนินการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งยังร่วมให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้วย