img20190129171703  วันที่ 28 - 30 มกราคม 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านขนิษฐา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยมีเป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นเกษตรรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพด้านปศุสัตว์และมีคุณสมบัติครบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ระดับจังหวัดและเขต ในพื้นที่เขต 5 รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยได้รับเกียรติจากนายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และ นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย ได้ให้โอวาทและพบปะกับเกษตรกรรุ่นใหม่ และได้ไปศึกษาดูงานที่ เจมส์คันนาทองคำ ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ อ.เทิง จ.เชียงรายด้วย