ความชุกทางซีรัมวิทยาและระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคและกระบือพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

(ณัฐวิทย์  อิ่มมาก, ณัฐณิชา  ตียะสุขเศรษฐ์)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 61(2)-0116(5)-097