ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาขับรถยนต์ และจ้างเหมาบริการตรวจโรคสัตว์  รายละเอียด........