การศึกษาสภาพการเลึ้ยงไก่ พึ้นเมึองและความต้องการส่งเสริมการเลึ้ยงไก่พึ้นเมึอง ของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง  ........รายละเอียด

(วิจิตร จิตอารี)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 62 (2) – 0216 (5) – 063