129102562

  วันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการคัดเลือกโครงการเกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่นและอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต นำโดยนายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประธานกรรมการฯ ออกประเมิน นายเสก พิยะ อำเภอท่าวังผา เกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดน่าน และ นายสุระพล มะโนลา อำเภอเวียงสา อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดน่าน เพื่อรวบรวมผลส่งกรมปศุสัตว์ต่อไป

  


ภาพ/ข่าว : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5