126102562

   วันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับมอบหมายจากท่านปศุสัตว์เขต 5 ให้เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมและติดตามงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ณ ห้องประชุมเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และได้ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งอย่างเต็มกำลัง 

ภาพ/ข่าว : ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5