325102562

   วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ จัดประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานการแก้ไขคุณภาพน้ำนมดิบ และงานตามภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศ. คลินิก น.สพ. ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโคนม เป็นประธานการประชุมฯ รวมถึงนายสัตวแพทย์ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมให้คำแนะนำข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ทั้ง 8 หน่วย ในปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
การประชุมฯครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ส่วนยุทธศาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยได้ประชุมหารือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างน้ำนมดิบคุณภาพสูงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5