ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1. เเบบฟอร์ม

    1.1  แบบฟอร์มคำขอ ข้อมูล ข่าวสาร

    1.2  แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ข้อมูล ข่าวสาร

    1.3  แบบฟอร์มอุทรณ์ ข้อมูล ข่าวสาร
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
3. แผ่นพับสิทธิการรับรู้เเละคุ้มครองเยียวยา
4. คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
5. ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

     5.1  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูล ข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540  บทความ 79/2559

     5.2  ย่อคำวินิจฉัยและบทความตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  บทความ อ.63/2559

     5.3  ย่อคำวินิจฉัยและบทความตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  บทความ อ.68/2559

     5.4  บทความ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
            บทความ อ.89/2559   

     5.5  บทความ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540  
            บทความ 1/2560

     5.6  บทความ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540

            บทความ อ.7-9/2560

     5.7  บทความ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540

            บทความ อ.20-23/2560

     5.8  บทความ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540

            บทความ อ.24-28/2560

     5.9  บทความ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540  

            บทความ  อ.29-33/2560

     5.10  บทความ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540

              บทความ  6-9/2561

     5.11  บทความ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540

              บทความ  11-15/2561

     5.12  บทความ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540

              บทความ  16-20/2561

     5.13  บทความ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540

              บทความ  21-25/2561

 

6.  ติดต่อคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

                       สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

   170 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

   จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์/โทรสาร 053-892457

plan

cost  

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 สิงหาคม 2018 เวลา 03:19 น.)